Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 4 korrik 2018

04/07/2018

Takim nr. 13/2018, 4 korrik 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “PRO FINANCE HOME” si institucion financiar jobankar me veprimtari të kredidhënies.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të lizingut (lidhja e marrëveshjeve për hua dhe qira) për institucionin financiar jobankar “BI Credit”.