Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 31 gusht 2018

31/08/2018

Takim nr. 16/2018, 31 gusht 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së siguruesit “Grawe Kosova”.