Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 30 prill 2018

28/04/2018

Takim nr. 08/2018, 30 prill 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar transformimin në subjekt të varur të Bankës Kombëtare Tregtare – Dega Kosovë, e cila do të njihet si Banka Kombëtare Tregtare Kosovë Sh.A.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar Udhëzimin për regjistrin e kredive.