Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 30 mars 2018

28/03/2018

Takim nr. 06/2018, 30 mars 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Leasing Alberti” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar.