Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 29 mars 2019

29/03/2019

Takim nr. 07/2019, 29 mars 2019

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Mogo” si institucion financiar jobankar.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar Udhëzimin për tarifat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe Listën e tarifave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.