Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 26 shkurt 2018

26/02/2018

Takim nr. 04/2018, 26 shkurt 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Monego” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e regjistrimit të institucionit financiar jobankar me veprimtari të këmbimit të valutave “Edona”.