Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 26 prill 2019

26/04/2019

Takim nr. 10/2019, 26 prill 2019

Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së siguruesit “Insig” Sh.A. Dega Kosovë dhe hapjen e procedurave të likuidimit të detyrueshëm ndaj tij.