Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 18 janar 2019

18/01/2019

Takim nr. 01/2019, 18 janar 2019

Bordi Ekzekutiv ka miratuar Manualin e udhëzimeve dhe formularëve për raportim të fondeve pensionale.

Bordi Ekzekutiv ka miratuar Udhëzimin për formularin e informatave mbi kreditë konsumuese.