Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 15 janar 2018

15/01/2018

Takim nr. 01/2018, 15 janar 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Leasing Solution” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar. 

Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokimin e licencës së ndërmjetësuesit të sigurimeve “Inter-Expertise”.