Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 13 nëntor 2018

13/11/2018

Takim nr. 21/2018, 13 nëntor 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Zyre Këmbimore Lisi” Sh.P.K. si institucion financiar jobankar me veprimtari të këmbimit të valutave.