Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 12 prill 2018

12/04/2018

Takim nr. 07/2018, 12 prill 2018

Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Këmbimore Hyseni” si institucion financiar jobankar për kryerjen e veprimtarisë së këmbimit të valutave.