Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 11 korrik 2016

02/08/2016

Takim nr.16/2016, 11 korrik 2016

1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Bilanci” Sh.p.k si IFJB për këmbimin e valutave.