Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 7 gusht 2013