Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 6 nëntor 2012