Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 5 qershor 2014