Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 shtator 2012