Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 4 gusht 2011