Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 qershor 2011