Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 prill 2013