Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 prill 2013

30/05/2013

Takim nr. 08/2013, 30 prill 2013

1. Bordi Ekzekutiv unanimisht  ka  miratuar  regjistrimin e zyrës për këmbimin e valutave “Blujona” në Gjilan.

2. Bordi Ekzekutiv unanimisht ka miratuar revokimin e licencës për IIC Assistance.