Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 28 maj 2012