Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 27 gusht 2012