Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 26 janar 2011

27/01/2011

Takimi i parë më 2011 i Bordit Ekzekutiv të BQK-së
Bordi Ekzekutiv i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2011 mori këto  vendime:
- Për lëshimin e udhëzimit “Për zbatimin e aktvendimeve për përmbarim duke debituar llogaritë bankare të klientëve”;
- Miratoi Statutin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.