Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 26 janar 2011