Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 nëntor 2010