Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 korrik 2013