Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 23 dhjetor 2013