Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 korrik 2014