Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 22 dhjetor 2011