Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 qershor 2013