Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 20 nëntor 2013