Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 19 shtator 2011