Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 dhjetor 2012