Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 nëntor 2011