Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 17 korrik 2012