Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 12 janar 2012