Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 03 dhjetor 2012