Vendimet e Bordit drejtues 31 mars 2010- 08 prill 2010

09/04/2010

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Bordi drejtues
Vendime
Nr. 24 më datë  31 mars 2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i BQK-së në mbledhjen e 24-të  miratoi  këtë :
                                                          Vendim:
1. Vendim 8/2010: Bordi miratoi kërkesën e Likuidatorit  të Bankës Kreditore të Prishtinës në likuidim për rimbursimin të “njëhershëm” të depozitave deri në 5.000,00 euro.
                                Ky   vendim  hyn  në fuqi prej datës 01 prill  2010.
        
  
       Sekretari                                                                                                   Kryetari
Skender Kllokoqi                                                                                        Gazmend Luboteni

 

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Bordi drejtues
Vendime
Nr. 25 më datë  08 prill 2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i BQK-së në mbledhjen e 25-të  miratoi  këtë :
                                                            Vendim:
Vendim 9/2010: Bordi miratoi përfundimin e procesit të Administrimit të përkohshëm të KS “Dardania” dhe emëroi z. Faton Bajramin për këshilltar të kësaj kompanie për periudhën nga 8 prill 2010 deri më 31 maj 2010.

                                      Ky   vendim  hyn  në fuqi prej datës 09 prill  2010

  
       Sekretari                                                                                                   Kryetari
Skender Kllokoqi                                                                                        Gazmend Luboteni