Vendimet e Bordit drejtues 30 prill 2010

30/04/2010

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Bordi drejtues
Vendime
Nr. 26 më datë  29 prill 2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e njëzetegjashtë të mbajtur më 29 prill 2010 miratoi vendimet si në vijim:
                                                           

• miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e parë 2010;
• miratoi amandimin  e politikës investive të BQK-së ;
• shkarkoi z. Pashk Mirashin nga detyra e Likuidatorit të Bankës Kreditore të Prishtinës në Likuidim; 
• emëroi z. Liman Beka  ushtrues detyre të Likuidatorit të Bankës Kreditore të Prishtinës në Likuidim


                                      Këto    vendime  hyjnë  në fuqi prej datës 30 prill  2010

  
       Sekretari                                                                                              Kryetari
  Skender Kllokoqi                                                                                Gazmend Luboteni