Vendimet e Bordit drejtues 29 korrik 2010

29/07/2010

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Bordi drejtues
Vendime
Nr. 30  më datë  29  korrik  2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e  tridhjetë të mbajtur më 29 korrik  2010 miratoi vendimet si në vijim:

• Vendim: Bordi miratoi  Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e dytë 2010.

                               Ky    vendim  hyjn  në fuqi prej datës 29 korrik   2010

  
       Sekretar                                                                                             Kryetar
  Skender Kllokoqi                                                                                Gazmend Luboteni