Vendimet e Bordit drejtues 28 maj 2010

28/05/2010

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Bordi drejtues
Vendime
Nr. 26 më datë  27 maj  2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qëndrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e njëzeteshtatë të mbajtur më 27 maj 2010 miratoi vendimet si në vijim:


• Vendim 15/2010: Bordi miratoi tërheqjen e regjistrimit të Cordaid si Institucion Mikrofinanciar
• Vendim 16/2010: Bordi miratoi pasqyrat financiare të auditimit të jashtëm për vitin 2009

 

                               Këto    vendime  hyjnë  në fuqi prej datës 28 maj  2010

  
       Sekretari                                                                                              Kryetari
  Skender Kllokoqi                                                                                Gazmend Luboteni