Vendimet e Bordit drejtues 25 qershor 2010

25/06/2010

Republika e Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Bordi drejtues
Vendime
Nr. 29 më datë  24  qershor  2010
Në bazë të zbatimit të ligjit nr.03/ L-074, më datë 5 qershor 2008 “ Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës “,  Bordi drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen  e  njëzetenëntë të mbajtur më 24 qershor  2010 miratoi vendimet si në vijim:

• Vendim 21/2010: Bordi miratoi Raportin vjetor të Inspektorit të Përgjithshëm.
• Vendim 22/2010: Bordi miratoi licencën preliminare të Kompanisë së Sigurimit të Jetës “Grawe Kosova”


                               Këto    vendime  hyjnë  në fuqi prej datës 25 qershor  2010

  
       Sekretari                                                                                              Kryetari
  Skender Kllokoqi                                                                                Gazmend Luboteni