Vendimet e Bordit

21/01/2009

Bordi Drejtues i BQK-së ne mbledhjen 6-të, te mbajtur më 30 dhjetor 2008, aprovoj:

  • Buxhetin e BQK-së për vitin 2009
  • Rregullin XXXI mbi Skemën e Debitimit Direkt të Sistemit Elektronik të Kliringut Ndërbankar