Vendimet e Bordit

01/03/2009

Vendimet e Bordit drejtues të BQK-së në mbledhjen e tetë të Bordit,  të mbajtur më 26 shkurt 2009:

  • Miratoi Ndryshimin e Rregullës VIII mbi Depozitimin e aseteve si garancë, mjaftushmërisë së kapitalit, raportimin financiar, menaxhimin e riskukt, investimeve dhe likuiditetin
  • Miratoi ­c’regjistrimin e  Institucionit financiar Jo Bankar Efikasiteti&Siguria
  • Miratoi Programin vjetor të Auditimit  të Brendshëm për vitin 2009
  • Miratoi vendimin për nominimin e Anëtarit jo-ekzekutiv te Bordit
  • Miratoi Memorandumin e Mirëkuptimit për investimet ndermejt BQK-se  dhe Departamentit  të Thesarit të MEF