Vendimet e Bordit

08/10/2009

Në mbledhjen e shtatëmbëdhjetë të Bordit drejtues të BQK-së  të mbajtur më 08 tetor 2009  janë marrë këto vendime:

  • Bordi miratoi Raporti vjetor i Inspektorit të Përgjithshëm për vitin 2008
  • Bordi miratoi Rregullin mbi ecurinë e mbledhjeve të Bordit drejtues
  • Bordi miratoi pjeserisht  Rialokimin  e  Buxhetit për vitin 2009
  • Bordi miratoi Regjistrimin e Zyrës për Këmbim e Valutave “Edona”
  • Bordi miratoi Çregjistrimin i regjistrimit të ABU si IFJB