Vendimet e Bordit

12/12/2008

Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), në mbledhjen e mbajtur më 4 dhjetor 2008, mori këto vendime:

  • Regjistrimi i “Faktor lizingut” sh.p.k  si institucion financiar jo-bankar
  • Ndryshim në Politikën mbi normën e kamatës të llogarive rrjedhëse dhe depozitave të afatizuara në BQK