Vendimet e Bordit

11/11/2008

Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) në mbledhjen e katërt të mbajtur më 30 tetor 2008, aprovoj këto vendime:

  • Licencën finale për Kompaninë e Sigurimit të Jetës “Dukagjini Life”
  • Licencën bankare preliminare për Fima Validus J.S.C
  • Regjistrimin e “Raiffeisen Leasing Kosovo” si Institucion Financiar jo- bankar
  • Regjistrimin e “Lesna” sh.a - për tu regjistruar si Institucion Financiar jo-bankar
  • Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e tretë 2008
  • Emërimi i Z. Pashk Mirashi ushtrues detyre i likuidatorit të Bankës Kreditore në likuidim

 

Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), në mbledhjen e tretë të mbajtur më 25 shtator 2008, mori këto vendime:

  • Ndryshimi i Rregullit 3 mbi Sigurimin e Detyrueshëm të Autopërgjegjësisë
  • Rregulla XXX mbi Sistemin e Kontrollave të Brendshëm

 

Në mbledhjen e rregulltë Bordi Drejtues i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), të  mbajtur më 28 gusht 2008, mori këtë vendim:

  • Aprovimi i licencës preliminare për Kompaninë e Sigurimit të jetës “Dukagjini Life”