Vendimet Bordit të BQK-së më 3 gusht 2023

03/08/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 3 gusht 2023, mori vendimet si në vijim:

• Vendim për rishikimin e Buxhetit të vitit 2023.
• Vendim për miratimin e pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e parë të vitit 2023;
• Vendim për miratimin e pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e dytë të vitit 2023;
• Vendim për Alokimin e të Ardhurave të BQK-së.

Gjithashtu Bordi u njoftua me Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv, Raportet e Komitetit të Auditimit dhe Raportet e Auditimit të Brendshëm.