Vendim i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 nëntor 2011