Vendim i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 18 tetor 2011