Uspješno je završio program koji finansira EU za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka sa Zapadnog Balkana

10/01/2022

16. decembar 2021. – Deutsche Bundesbank, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka, Evropskom centralnom bankom i Evropskom komisijom, završava program koji finansira EU za podršku centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama kandidatima za članstvo u EU i potencijalnim kandidatima sa Zapadnog Balkana

Zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), Evropskom centralnom bankom (ECB) i Evropskom komisijom, Deutsche Bundesbank je danas održala završni događaj programa koji finansira EU u korist Banke Albanija, Centralne banke Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralne banke Republike Kosovo, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Republike Severna Makedonija i Narodne banke Srbije. Cilj programa bio je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija krajnjih korisnika, posebno unapređenjem njihovih analitičkih i političkih alata i prenošenjem najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalnu praksu. Evropska unija (EU) izdvojila je 2 miliona evra za program iz svog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

Tokom završnog sastanka Upravnog odbora programa i završnog događaja koji je danas organizovala Deutsche Bundesbank, profesor Joachim Wuermeling, član Izvršnog odbora Deutsche Bundesbank, je naglasio: „Ovaj program je odličan primer istinski kolaborativnog pristupa ESCB-a. Delujući kolektivno i jedinstveno, ESCB se pokazao kao snažan partner u zajednici centralnog bankarstva i spreman je da podrži naše kolege sa Zapadnog Balkana u njihovim naporima da postignu najviše standarde za dobrobit svojih ekonomija i svojih ljudi. ” G. Florian Hauser, lider tima u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju, je naglasio: „Program predstavlja važan doprinos poboljšanju ekonomskog upravljanja na Zapadnom Balkanu. Podržava pripremu centralnih banaka na Zapadnom Balkanu za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.

U periodu od 33 meseca, Deutsche Bundesbank, 19 nacionalnih centralnih banaka i ECB organizovali su intenzivan regionalni program obuke o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije, sa 20 obuka za 360 stručnjaka. Obuka je bila posebno fokusirana na oblasti bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite finansijskih potrošača i finansijske uključenosti, oporavka i sanacije, monetarne politike, platnih sistema, statistike, usklađenosti i EU integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Održane su i dve radionice o politikama za donosioce odluka o rešavanju nekvalitetnih kredita i pitanja upravljanja. Osim toga, programom su sprovedene bilateralne mere i stažiranja u korist šest zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana u EU, koje su definisane na sastancima Upravnog odbora programa. Predstavnici institucija korisnica istakli su važna dostignuća, na primer u oblastima zaštite potrošača finansijskih sredstava, upravljanja deviznim rezervama, međunarodnih odnosa, platnih sistema, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sanacije finansijskih institucija i statistike.

I pored vanrednih okolnosti koje su proizašle iz pandemije, program je uspešno realizovan u potpunosti. To je postignuto zahvaljujući stalnoj podršci Evropske komisije, kao i veoma susretljivom odnosu svih članova programa i stručnjaka koji su uključeni. Tokom pandemije, digitalizacija i alati vođeni IT-om zamenili su tradicionalne sastanke licem u lice, ali su se morale podneti neke žrtve u ličnoj interakciji i izgradnji odnosa.

Program je sprovela Deutsche Bundesbank u partnerstvu sa Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bъlgarska narodna banka (Bugarska narodna banka), Česká národní banka, Banka Grčke, Banco de España, Banque de France , Hrvatska narodna banka, Centralna banka Irske, Banca d'Italia, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije i Národná banka Slovenska. Evropska centralna banka je doprinela sprovođenju programa.