Tenderët

 
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës "Furnizim me pajisje te TI-së"

18 qershor 2020
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me material higjienik për nevojat e BQK-së"

9 qershor 2020
......
 

Njoftim mbi afatet për dorëzim të ofertave për tenderin "Furnizim me pajisje te TI-së"

21 maj 2020
......
 

Njoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- ''Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së

2 prill 2020
......
 

Njoftim per shtyrje te afateve të tenderit "Furnizim me pajisje te T.I."

19 mars 2020
......
 

Njoftim për kontratë "Furnizim me pajisje të T.I."

4 mars 2020
......
 

Njoftim për dhënie të kontratës- "Furnizim me aviobileta për udhëtimet zyrtare të stafit të BQK-së”

3 mars 2020
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh- "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së” Ritender

19 shkurt 2020
......
 

NJoftim mbi anulimin e aktivitetit të prokurimit- "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së”

10 shkurt 2020
......
 

Ftesë për kuotim çmimesh- "Shërbimet e mirëmbajtjes së klimave të BQK-së"

31 janar 2020
 

Arkiva